Har du tillit til Fjell kommune og politikerne etter å ha lest denne siden?  

 

Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy stilte den 04.09.2018 i kontrollutvalget i Fjell kommune med bistandsadvokat betalt av skattebetalerne. Målet var å forhindre en ny gransking av ansatte i kommunen. 

Er det OK at ordføreren bruker skattebetalerne sine penger til å skjule forbrytelser utført av ansatte i kommunen?

Saken er nå den 12.09.2018 påklaget til fylkesmannen

Les om saken her!!

   

 

                                                                                                  Innledning

Vi har i en rekke år prøvd å fremlegge dokumentasjon på at Fjell kommune har endret grensene våre ulovlig til fordel for vår nabo.

For å bevise dette ønsket vi en grensepåvisning utført av Fjell kommune. Fjell kommune aviste oss, de ønsket ikke å påvise grensene. Vedtaket fra Fjell kommune ble opphevet av fylkesmannen.

Grensepåvisningen skulle utføres av et uavhengig oppmålingsfirma. Fjell kommune kontaktet daglig leder i oppmålingsfirma LIFA A/S for å utføre grensepåvisningen.

Daglig leder i oppmålingsfirma LIFA A/S prøvde å overbevise oss om at grunnen til den store differansen på målene mellom skyldskifte og karte til kommunen, skyltes målemetoden som var brukt. Dette har Statens kartverk avist.

Daglig leder i oppmålingsfirma LIFA A/S har latt seg bruke av Fjell kommune.

Det viste seg at LIFA A/S har utført en rekke oppdrag for Fjell kommune tidligere.

Daglig leder i oppmålingsfirma LIFA A/S er i dag avdelingsleder hos Norsk Eiendomsrådgivningsrådgivning AS.

 

korrupsjon/kameraderi

 

Det ble sendt et varsel til Fjell kommune den 10.05.2017 om mulig korrupsjon/kameraderi utført av ansatte i kommunen og daglig leder i oppmålingsfirma LIFA A/S

 

Varslingssekretariatet i Fjell kommune engasjerte den 16.6.2017 selskapet Deloitte AS for å utarbeide en uavhengig granskingsrapport for å avklare de faktiske sidene i saken.

 

Den 27.11.2017 var granskingsrapporten klar fra Deloitte AS. Rapporten viser til at Deloitte ikke har fått mandat av Fjell kommune til å kontrollere grenser og koordinater, rapporten nevner heller ikke noe om dokumentforfalskning og om dokumentene som er fjernet fra arkivet til kommunen.

 

 

Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy og rådmann Steinar Nesse hadde begrenset varselet vårt.

Deloitte fikk kun undersøkt om det kunne identifiseres relasjoner, verdioverføringer eller lignende, som kunne gi indikasjoner på at det er gitt eller mottatt «utilbørlige fordeler» ved behandlingen av oppmålingssaker som gjelder vår eiendom.

 

korrupsjon/kameraderi og myndighetmisbruk

 

 

Dette resulterte i at vi varsle kontrollutvalget om mulig korrupsjon/kameraderi og myndighetmisbruk utført av Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy og rådmann Steinar Nesse.

 

Fjell kommune engasjerte Deloitte AS for å utarbeide en uavhengig granskingsrapport for å avklare de faktiske sidene i saken.

Nå viser det seg at Fjell kommune bruker Deloitte AS i flere saker, dette fremkommer i referatet til kontrollutvalget. (Referatet til kontrollutvalget er å lese nede på siden)

Dette viser at vi ikke lengre kan stole på Fjell kommune og politikerne! 

Rapporten fra Deloitte har kostet innbyggerne 500 000 kr. Dette bruker ordføreren og rådmannen for å dekke over lovbruddene som er utført i denne saken.  

 

Saken er nå til behandling ved fylkesmannen.

 

 

 

MØTEPROTOKOLL – KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

 

 

Tid: Tysdag 19. desember 2017 kl. 13.00-15.00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107  

 

Møteleiar: Kristian Johannessen   Medlem som møtte: Svein Lie, Audhild Solsvik, Helene W. Berger, Anders Fjell   Medlem som ikkje møtte:    Frå kommunen: Marianne Sandahl Bjorøy (til kl. 13.50)   Frå revisjonen: Espen Hordvik (frå kl. 14.30)     Saksliste:    25/2017 Innkalling og saksliste 26/2017 Orientering om midlertidig rekneskapsrevisjon 27/2017 Ekstern granskingsrapport av 27. november 2017 28/2017 Varsel av 4. september 2017 29/2017 Brev av 20. november 2017 frå Rettferdig Offentlig Saksbehandling 30/2017 Brev av 28. november 2017 frå Stein Erik Jonasson

 

 

 

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Side 2 av 7

 

25/2017: INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Kontrollutvalet gjekk gjennom innkalling og saksliste.

 

Det var ingen i administrasjonen som hadde høve til å gi leggje fram granskingsrapporten i sak nr. 27/2017 for kontrollutvalet, og varslingssekretariatet såg det ikkje som si oppgåve å leggje fram rapporten for kontrollutvalet. Ordførar møtte difor for å gi ei orientering i sak nr. 27/2017. Av omsyn til at ordførar hadde nytt møte kl. 14, var det semje i kontrollutvalet om at sak nr. 27/2017 skulle bli handsama først. Ordførar deltok ikkje i øvrige saker.

 

Det var elles ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

26/2017: ORIENTERING OM MIDLERTIDIG REKNESKAPSREVISJON

 

Saksopplysing:

 

Det følgjer av forskrift om kontrollutval ved kommunar og fylkeskommunar § 6, jf. kommunelova § 77 nr. 4, at:

 

"Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor."

 

Deloitte AS la i møte den 24.10.2017 fram plan for rekneskapsrevisjon for kontrollutvalet, og vil under dette møte gjera greie for gjennomført rekneskapsrevisjon så langt i tråd med plan for rekneskapsrevisjon.

 

Innstilling frå sekretariatet:

 

Kontrollutvalet vedtek:

 

Kontrollutvalet tek status for rekneskapsrevisjon frå Deloitte AS til orientering.

 

Handsaming i møte:

 

Revisor gjekk i møte gjennom gjennomført rekneskapsrevisjon så langt i tråd med plan for rekneskapsrevisjon. Det var høve for kontrollutvalet til å stille spørsmål til revisjonen.

 

Det vart deretter gjort følgjande samrøystes vedtak:

 

VEDTAK:

 

Kontrollutvalet tek status for rekneskapsrevisjon frå Deloitte AS til orientering.

 

27/2017: EKSTERN GRANSKINGSRAPPORT AV 27. NOVEMBER 2017

 

Skriv/dokument:

 

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Side 3 av 7

 Ekstern granskingsrapport av 27.11.2017 frå Deloitte AS

 

Saksopplysing:

 

Fjell kommune mottok den 10.5.2017 eit varsel om mistanke om korrupsjon/kameraderi blant sakshandsamarar og kommuneadvokaten i Fjell kommune. Varselet har bakgrunn i oppmålingsforretningar føreteke av Fjell kommune på 1990-talet på varslar sin faste eigedom, og ulike oppfatningar mellom varslar og Fjell kommune om oppmålingsforretningane.

 

Varselet vart følgd opp av varslingssekretariatet. Varslingssekretariatet i Fjell kommune engasjerte den 16.6.2017 selskapet Deloitte AS for å utarbeide ein uavhengig granskingsrapport for å avklare dei faktiske sidene i saken, samt påpeike funn av relevans for regelverket til varslingssekretariatet.

 

Den 27.11.2017 var granskingsrapporten klar frå Deloitte AS. Granskingsrapporten har blitt gjennomgått av varslingssekretariatet og administrasjonen i Fjell kommune, og vil no bli lagt fram for kontrollutvalet av administrasjonen i Fjell kommune.

 

Konklusjonen i granskingsrapporten er oppsummert på s. 3, der det følgjer:

 

"Det er ved Deloittes undersøkelser ikke avdekket grunnlag som er egnet til å verifisere påstander om forhold knyttet til korrupsjon/kameraderi i kommunen i forbindelse med kommunens oppmålingsforretninger på varslers eiendom. Deloitte har undersøkt om det kunne identifiseres relasjoner, verdioverføringer eller lignende, som kunne gi indikasjoner på at det er gitt eller mottatt «utilbørlige fordeler» ved behandlingen av oppmålingssaker som gjelder varslers eiendom. Det er ikke identifisert slike verdioverføringer eller annen informasjon som understøtter påstanden i det informasjonsgrunnlag som Deloitte har gjennomgått. Deloitte har heller ikke identifisert særlig nære relasjoner mellom nabo, varsler eller andre berørte parter og kommuneadvokaten og/eller saksbehandlere i kommunen, som er egnet til å danne grunnlag for påstander om at noen har blitt fordelaktig behandlet ved misbruk av stilling eller posisjon.

 

(…)

 

Det er Deloittes oppfatning at det kan foreligge flere misoppfattelser hos varsler både i forhold til faktum og relevant regelverk, og at kommunen i visse anledninger har opptrådt uheldig i sin kommunikasjon med varsler vedrørende oppmålingssakene, uten at dette er av betydning for konklusjonen."

 

På bakgrunn av undersøkinga og granskingsrapporten anbefaler Deloitte at Fjell kommune vurderer å setje i verk ulike tiltak som følgjer av kapittel 9 i rapporten. Tiltaka retter seg mot varslingsrutinar, kommunikasjon i varslingssaker, interne rutinar for oppmålingssaker, samt periodiske vurderingar og oppfølging av etiske retningslinjer i kommunen.

 

Innstilling frå sekretariatet:

 

Kontrollutvalet vedtek:

 

Kontrollutvalet tek granskingsrapporten av 27. november 2017 til orientering, og tilrår at Fjell kommune i samhøve til granskingsrapporten vurderer å setje i verk tiltak som følgjer av kapittel 9 i granskingsrapporten.

 

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Side 4 av 7

Handsaming i møte:

 

Ordførar gjekk gjennom bakgrunnen for saka, og hovudpunkta i granskingsrapporten av 27. november 2017. Bakgrunnen for at saka kom inn til varslingssekretariatet framfor kontrollutvalet var at det opphavlege varselet aktualiserte retningslinjene som gjeld ved arbeidsforhold i kommunen.

 

Kontrollutvalet stilte spørsmål til ordførar, og diskuterte saka. Med omsyn til at den konkrete saka har ein lang historikk som mellom anna har vore rettsleg prøvd ved fleire høve, var det semje i kontrollutvalet om at eksterne granskingsoppdrag som hovudregel bare vert brukt der det er den konkrete saka og kommunen sine retningslinjer tilseier det.

 

Det vart deretter gjort følgjande samrøystes vedtak:

 

VEDTAK:

 

Kontrollutvalet tek granskingsrapporten av 27. november 2017 til orientering, og tilrår at Fjell kommune i samhøve til granskingsrapporten vurderer å setje i verk tiltak som følgjer av kapittel 9 i granskingsrapporten.

 

Kontrollutvalet tilrår også at eksterne granskingsoppdrag bare vert brukt der den konkrete saka og kommune sine retningslinjer tilseier det.

 

28/2017: VARSEL AV 4. SEPTEMBER 2017

 

Skriv/dokument:

 

 Varsel av 4.9.2017 til kontrollutvalet med etterfølgjande korrespondanse oversendt i e-post av 2.11.2017 og 3.11.2017  Ekstern granskingsrapport av 27.11.2017 frå Deloitte AS (sak 27/2017)

 

Saksopplysing:

 

Kontrollutvalet mottok den 4.9.2017 separat varsel, knytt til same saksforhold som den eksterne granskingsrapporten av 27.11.2017 i sak 27/2017, om mulig korrupsjon/kameraderi i Fjell kommune retta mot ordførar og rådmann. For gjennomgangen i kontrollutvalet vert det lagt til grunn at varselet av 4.9.2017 er det same varselet som i granskingsrapporten er omtalt som det utvida varselet av 26.8.2017. Om det utvida varselet av 26.8.2017 uttrykker Deloitte AS på s. 4 i granskingsrapporten:

 

"Deloitte vurderte ved mottagelsen av det utvidede varselet om det fremkom forhold som tilsa at kommunen skulle utvide sitt mandat til også å omfatte varslers nye påstander. Som nevnt ovenfor er det ved Deloittes undersøkelser ikke avdekket grunnlag som er egnet til å verifisere varslers påstander om korrupsjon og kameraderi hva gjelder den opprinnelige personkrets. Av det utvidede varselet fremkommer ikke ny informasjon eller dokumentasjon som kan støtte opp om varslers påstander. Det er også grunn til å bemerke at de personer det utvidede varselet omfatter ikke var ansatt/ folkevalgt i kommunen på tidspunktene hvor oppmålingsforretningene fant sted. Etter vurdering fra oppdragsgiver ble det bestemt å ikke utvide Deloittes mandat. En nærmere redegjørelse av Deloittes vurdering fremkommer av kapittel 2.3."

 

Som det følgjer av granskingsrapporten punkt 7.1 tredje avsnitt er det lagt opp til at kontrollutvalet skal gjera eigne vurderingar av varselet av 4.9.2017 som vart sendt til kontrollutvalet.

 

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Side 5 av 7

Saka vert fremja for diskusjon i kontrollutvalet, og utan innstilling frå sekretariatet.

 

Handsaming i møte:

 

Kontrollutvalet gjekk gjennom varselet av 4.9.2017 med etterfølgjande korrespondanse. Vidare gjekk kontrollutvalet gjennom omtalen av varselet av 4.9.2017 i den eksterne granskingsrapporten av 27.11.2017 frå Deloitte AS.

 

Kontrollutvalet var samde om at varselet fullt ut er knytt til same saksforhold som er granska i den eksterne granskingsrapporten av 27.11.2017, og at det inneheld ikkje nye opplysingar eller dokumentasjon. Forholda det er varsla om er difor ikkje konkretisert i større grad enn varselet av mai 2017, og kontrollutvalet festa seg her ved Deloitte AS sine etterlysingar av presiseringar av varselet i den eksterne granskingsrapporten. Kontrollutvalet ser difor ikkje grunnlag for å setje i verk eigne undersøkingar i saka.

 

Det vart deretter gjort følgjande samrøystes vedtak:

 

VEDTAK:

 

Kontrollutvalet ser ikkje grunnlag for å setje i verk eigne undersøkingar i saka, og støtter seg til undersøkingane som er gjort i den eksterne granskingsrapporten av 27. november 2017.

 

 

 

 

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

 

 

Leiar: Kristian Johannessen Trengereidvegen 64, 5382 Skogsvåg Telefon: 917 00 359 E-post: kristian@garlid-johannessen.com 

 

Sekretariat: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS v/advokatfullmektig Jofrid Orvedal Aase Postboks 1213 Sentrum, 5811 Bergen Telefon: 55 56 82 68 / E-post: joa@svw.no 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL – KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

 

 

Tid: Tysdag 4. september 2018 kl. 13.00- Stad: Fjell Rådhus, møterom 107  

 

Møteleiar: Svein Lie   Medlem som møtte:

 Medlem som ikkje møtte: Audhild Solsvik, Anders Fjell, Helene Berger

 Kristian Johannessen   Frå kommunen: Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar)

 Andre som var til stades: Advokat Tor Øystein Enge, Frank Bjelland     Saksliste:    15/2018 Innkalling og saksliste 16/2018 Brev av 2. juni 2018 med orientering 17/2018 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 2018 18/2018 Eventuelt

 

 

 

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Side 2 av 3

 

15/2018: INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Kontrollutvalet gjekk gjennom innkalling og saksliste.

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 16/2018: BREV AV 2. JUNI 2018 MED ORIENTERING

 

Saksdokument:

 • Brev av 2. juni 2018 frå Frank Bjelland

 Saksopplysing:

 

Kontrollutvalet har mottatt brev datert 2. juni 2018 frå Frank Bjelland. I brevet er det gjort gjeldande at uavhengig granskingsrapport av 27. november 2017 frå Deloitte AS er ugyldig, og det er bedt om ny gransking av avsendar sitt varsel av 10. mai 2018. Det vert også referert til eit møte den 1. februar 2018 mellom avsendar, ordførar og advokat Tor Øystein Enge.

 

I møte vil kontrollutvalet handsame brevet av 2. juni 2018. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og advokat Tor Øystein Enge vil møte i kontrollutvalet for å gi orientering om møte den 1. februar 2018. 

 

Innstilling frå sekretariatet:

 

Saka vert fremja for diskusjon i kontrollutvalet, og utan innstilling frå sekretariatet.

 

Handsaming i møte:

 

Kontrollutvalet gjekk gjennom brevet av 2. juni 2018 frå Frank Bjelland. Vidare fekk ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og advokat Tor Øystein Enge ordet for å orientere om deira erfaring frå møte som vart gjennomført mellom ordførar Marianne Sandahl Bjorøy, Tor Øystein Enge, konstituert rådmann og Bjelland den 1. februar 2018. 

 

Det var høve for kontrollutvalet til å stille spørsmål til både ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og advokat Tor Øystein Enge. Tilhøyrar Frank Bjelland fekk avslutningsvis kome med sine kommentarar.

 

Kontrollutvalet tok orienteringane til etterretning. Kontrollutvalet var samde om at brevet av 2. juni 2018 fullt ut er knytt til same saksforhold som blei behandla i kontrollutvalets møte 19. desember 2017 i sak nr. 27/2017 og 28/2017, og som er granska i den eksterne granskingsrapporten av 27. november 2017. Kontrollutvalet ser difor ikkje grunnlag for å setje i verk eigne undersøkingar i saka. 

 

Det vart deretter gjort følgjande samrøystes vedtak:

 

VEDTAK:

 

Kontrollutvalet ser ikkje grunnlag for iverksetjing av eigne undersøkingar på bakgrunn av brev av 2. juni 2018, og viser til  sak nr. 27/2017 og 28/2017, og dei vedtak som vart gjort der.